หน้าแรก ข่าวสาร สถานทูตไทยในเกาหลีฯ กำหนดวันเลือกตั้งแล้ว ลงคะแนนที่สถานทูตฯหรือหน่วยเคลื่อนที่

สถานทูตไทยในเกาหลีฯ กำหนดวันเลือกตั้งแล้ว ลงคะแนนที่สถานทูตฯหรือหน่วยเคลื่อนที่

1102

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ออกประกาศฉบับ ส.ส. ๓/๑ (นร) วันที่ 30 มกราคม 2562 ใจความว่า

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นวันเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามข้อความในข้อ 10 และข้อ 17 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2561 จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ดังนี้

1. ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

1.1 วันที่ 4-8 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
1.2 วันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.

2. ออกเสียงลงคะแนนโดยระบุหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่โดยวิธีอื่น

2.1 สำนักงานพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี เมืองแดจอน
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอมัน 25 บอน-กิล จัง-กู แดจอน
(Daejeon Human Resources Development Service of Korea – Daejeon HRD Korea, 1 Seomun-ro 25 beon-gil, Jung-gu, Daejeon)

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

2.2 ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเมืองคิมแฮ จังหวัดคยองซังใต้
ตั้งอยู่เลขที่ 81 คารัก-โร คิมแฮ-ชี คยองซังนัม-โด
(Gimhae Support Center for Foreign Workers, 81, Garak-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do)

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 – 15.00 น.

2.3 สำนักงานเขตควังซาน นครควังจู
ตั้งอยู่เลขที่ 790 เพียงดง-โร ควังซาน-กู ควังจูควังยอกชี (Gwangsan-gu Office, 790 Pyeongdong-ro, Gwangsan-gu, Gwangju Metropolitan City)

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ลงชื่อ (นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์) เอกอัครราชทูต

 

เพิ่มเติมจากทีมงานจะไปเกาหลี

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้จะต้องไปลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าก่อน ผ่านทางเว็บไซต์ (ระบบออนไลน์) ได้ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ หรือ http://www.khonthai.com/TH/

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (เกาหลีใต้) สามารถรับข่าวสารโดยตรงได้จากเพจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้โดยตรง