หน้าแรก ข่าวสาร คนไทยในเกาหลี เตรียมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผ่าน 3 ช่องทาง

คนไทยในเกาหลี เตรียมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผ่าน 3 ช่องทาง

10245

วันที่ 27 มกราคม 2562 แฟนเพจของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (Royal Thai Embassy, Seoul) ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. ทางไปรษณีย์ และ
 3. ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ หรือ http://www.khonthai.com/TH/

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

 1. ถือสัญชาติไทยหรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
 3. อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันเลือกตั้ง

ในการลงคำขอเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถทำได้ 3 ช่องทาง

1. สามารถยื่นคำขอได้โดยตรงผ่านสถานเอกอัครราชทูต

ที่อยู่ Royal Thai Embassy, Seoul, 42, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-210

โทรศัพท์ 02-795-0095

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันจันทร์วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 .)

โดยใช้เอกสารดังนี้

 1. บัตรประชาชน
  2. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
  3. บัตรหรือเอกสารหลักฐานของราชการไทยที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. ยื่นผ่านทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึงสถานเอกอัครราชทูต โดยเอกสารจะต้องส่งถึงก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

จ่าหน้าซองถึง

Royal Thai Embassy, Seoul, 42, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-210

โดยระบุหน้าซองว่าลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้

แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียน ดาวน์โหลดได้จาก goo.gl/E5L6Hc หรือที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรเอกสารหลักฐานของทางราชการไทย ที่มีรูปถ่ายมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

3. ยื่นทางอินเทอร์เน็ต

สามารถลงทะเบียนได้ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านระบบออนไลน์ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ หรือ http://www.khonthai.com/TH/

โดยบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ ดังนี้

 1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด
 3. หมายเลขหลังบัตรประชาชน
 4. หมายเลขหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 5. สถานที่ที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เช่น สาธารณรัฐเกาหลี

กำหนดการ การเลือกตั้งล่วงหน้า 2562 นอกราชอาณาจักร (เกาหลีใต้)

 • ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
   วันที่ 4-8 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
   วันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
 • หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่
  สำนักงานพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี เมืองแดจอน
  ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอมัน 25 บอน-กิล จัง-กู แดจอน
  (Daejeon Human Resources Development Service of Korea – Daejeon HRD Korea, 1 Seomun-ro 25 beon-gil, Jung-gu, Daejeon)

  วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

  ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเมืองคิมแฮ จังหวัดคยองซังใต้
  ตั้งอยู่เลขที่ 81 คารัก-โร คิมแฮ-ชี คยองซังนัม-โด
  (Gimhae Support Center for Foreign Workers, 81, Garak-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do)

  วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 – 15.00 น.

  สำนักงานเขตควังซาน นครควังจู
  ตั้งอยู่เลขที่ 790 เพียงดง-โร ควังซาน-กู ควังจูควังยอกชี (Gwangsan-gu Office, 790 Pyeongdong-ro, Gwangsan-gu, Gwangju Metropolitan City)

  วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : สถานทูตไทยในเกาหลีฯ กำหนดวันเลือกตั้งแล้ว ลงคะแนนที่สถานทูตฯหรือหน่วยเคลื่อนที่

ที่มา : แฟนเพจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (Royal Thai Embassy)