หน้าแรก ข่าวสาร ทุนรัฐบาลเกาหลี 2022 ป.ตรี-โท เปิดรับสมัครแล้ว!

ทุนรัฐบาลเกาหลี 2022 ป.ตรี-โท เปิดรับสมัครแล้ว!

1229
ทุนเกาหลี 2022

โครงการทุนการศึกษา โดยรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2022 (ปีพ.ศ.2565) ตามในรายละเอียดดังนี้

 • เนื้อหาเป็นเพียงการสรุปข้อมูลจากเว็บไซต์ของทุนเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนจากเว็บไซต์ Studyinkorea.go.kr
 • ทางเว็บไซต์และเพจจะไปเกาหลี (JapaiKorea.com) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อการสมัครทุน โปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครทุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการสมัครทุนภายในประเทศไทยอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ศูนย์เกาหลีศึกษา (Korean Education Center : KEC)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (GKS-UIC)

 • โครงการทุน GKS (Global Korea Scholarship) เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการ “GKS-UIC” University Industry Cooperation มอบโอกาสให้นักเรียนต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาในคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Natural Science) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ที่ประเทศเกาหลี ในสาขาเฉพาะทางที่ระบุไว้ในรายการ
 • มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการแบ่งเป็น 8 มหาวิทยาลัยในระดับปริญญา (Bachelor’s Degree) และ 2 มหาวิทยาลัยในระดับอนุปริญญา (Association Degree)
 • รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมของทุน
  • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economic Class) ไป-กลับ
  • ค่าตั้งถิ่นฐาน 200,000 วอน
  • ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 900,000 วอน (ค่าครองชีพ)
  • ค่าประกันสุขภาพ 55,630 วอน
  • ค่าเรียนภาษาเกาหลี 1 ปี
  • ค่าเล่าเรียน
  • ทุนสนับสนุนพิเศษ (เมื่อสอบภาษาเกาหลีได้ระดับ 5 ขึ้นไป) เพิ่ม 100,000 วอน/เดือน
  • ค่าสำเร็จการศึกษา 100,000 วอน (เมื่อสำเร็จการศึกษา)

  *ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าประกันเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจโรคโควิด-19 ก่อนเดินทางด้วยตัวเอง

 • ระยะเวลาทุน
  ระดับปริญญา (Bachelor’s Degree) : เรียนภาษา 1 ปี + ในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี ระดับอนุปริญญา (Association Degree) : เรียนภาษา 1 ปี + ในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย 2-3 ปี

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะสามารถเลือกสมัครในโปรแกรมปริญญา (Bachelor’s Degree) และอนุปริญญา (Association Degree) ได้
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) ในระดับชั้นอนุปริญญา (ปวส.) จะสามารถสมัครโปรแกรมระดับปริญญา (Bachelor’s Degree) ได้เท่านั้น
  • มีเกรดเฉลี่ย (CGPA) 2.64 ขึ้นไป (เกณฑ์ 4.0) (หากโรงเรียนมีเกณฑ์อื่นๆ โปรดตรวจสอบในเอกสารรายละเอียดทุนฉบับเต็ม)
  • อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 กันยายน 1997) ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งกายและจิตใจ และไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
 • กำหนดการรับสมัคร
  • การคัดเลือกรอบที่ 1 (คัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย) ผู้สมัครยื่นใบสมัครกับทางมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ในแต่ละมหาวิทยาลัย ประกาศผลภายในวันที่ 29 เมษายน 2022
  • การคัดเลือกรอบที่ 2 (คัดเลือกโดย NIIED) มหาวิทยาลัยจะส่งใบสมัครของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ให้กับทาง NIIED ภายในวันที่ 29 เมษายน และประกาศผลการคัดเลือกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
  • ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด ประมาณปลายเดือนมิถุนายน
 • โควต้าการรับสมัคร รับนักเรียนจำนวน 85 คนในระดับปริญญา และ 15 คนในระดับอนุปริญญา รวม 100 คน ทั่วโลก
 • รายชื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครได้

  มหาวิทยาลัย เกาหลี 2022

 • การสมัคร
  • ผู้สมัครจะต้องติดตามรายละเอียดจากเว็บไซต์ของ Studyinkorea.go.kr และส่งเอกสารทั้งหมดโดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่เลือกสมัคร
  • กรอกข้อมูลในใบสมัครในฟอร์ม 1-8 พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครต่างๆ ตามในรายละเอียดใบสมัคร เช่น ใบสำเร็จการศึกษา, ใบรับรองผลการศึกษา ฯลฯ)
  • ในการกรอกเอกสารจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเกาหลีเท่านั้น
  • เอกสารที่ยื่นประกอบเพิ่มเติม จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือเกาหลี และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เกาหลีฯ (Consular) หรือ สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย (Apostiled) ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีจะต้องได้รับการรับรองการแปลเพิ่มเติม และยื่นเอกสารทั้งต้นฉบับและฉบับแปล
  • รายละเอียดการกรอกเอกสารทั้งหมดสามารถติดตามได้จากคู่มือการสมัครในเว็บไซต์ Studyinkorea.go.kr

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (GKS-G)

 • โครงการ GKS (Korean Government’s Global Korea Scholarship Program) ปริญญาโท-เอก มอบทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งหมด 648 คนโควต้าการสมัคร
  • โควต้าสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย
  • โควต้าสมัครผ่านสถานทูต (Embassy track) : 13 คน
  • โควต้าครูสอนภาษาเกาหลี (Korean Language Teaching Professional) : 4 คน
  • โควต้าสำหรับการสมัครผ่านมหาวิทยาลัย (University track) แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไป (General) 16 คน และมหาวิทยาลัยท้องถิ่น (Regional) 12 คน
 • รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมของทุน
  • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economic Class) ไป-กลับ
  • ค่าตั้งถิ่นฐาน 200,000 วอน
  • ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 1,000,000 วอน (ค่าครองชีพ)
  • ค่าประกันสุขภาพ 55,630 วอน
  • ค่าเรียนภาษาเกาหลี 1 ปี
  • ค่าเล่าเรียน
  • ทุนสนับสนุนพิเศษ (เมื่อสอบภาษาเกาหลีได้ระดับ 5 ขึ้นไป) เพิ่ม 100,000 วอน/เดือน
  • ค่าสนับสนุนงานวิจัย 210,000 วอนสำหรับกลุ่มคณะ Liberal Arts and Social Science 240,000 วอนสำหรับกลุ่มคณะ Natural Science & Engineering)
  • ค่าพิมพ์วิทยานิพนธ์ 500,000~800,000 วอน
  • ค่าสำเร็จการศึกษา 100,000 วอน (เมื่อสำเร็จการศึกษา)

  *ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าประกันเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจโรคโควิด-19 ก่อนเดินทางด้วยตัวเอง

 • ระยะเวลาทุน หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degree) : เรียนภาษา 1 ปี + ในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย 2 ปี หลักสูตรปริญญาเอก (Doctoral Degree) : เรียนภาษา 1 ปี + ในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย 3 ปี

 • การรับสมัคร
  • แบ่งการสมัครเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่การสมัครผ่านสถานทูต (Embassy track) และการสมัครผ่านมหาวิทยาลัย (University track)

   ขั้นตอนสมัคร ทุนเกาหลี ป.โท ป.เอก

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ระดับปริญญาโท – ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับที่เทียบเท่า หรือสูงกว่าปริญญาตรี
  • ระดับปริญญาเอก – ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับที่เทียบเท่า หรือสูงกว่าปริญญาโท
  • มีเกรดเฉลี่ย (CGPA) 2.64 ขึ้นไป (เกณฑ์ 4.0) (หากโรงเรียนมีเกณฑ์อื่นๆ โปรดตรวจสอบในเอกสารรายละเอียดทุนฉบับเต็ม)
  • อายุไม่เกิน 40 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 กันยายน 1982) ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งกายและจิตใจ และไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
  • ผู้สมัครในโควต้าครูสอนภาษาเกาหลีจะต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปี ในสถาบันการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือในระดับมหาวิทยาลัย หากเป็นผู้ฝึกสอนหรือมีประสบการณ์ในการสอนต่ำกว่า 1 ปีจะต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “Korean language teaching professionals trainning course (해외 현지 한국어교원 양성과정)” เสียก่อน
 • รายชื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครได้.

  ทุนป.โท เกาหลี มหาวิทยาลัย
  ทุนป.โท เกาหลี 2022 มหาวิทยาลัย

 • การสมัคร
  • ผู้สมัครจะต้องติดตามรายละเอียดจากเว็บไซต์ของ Studyinkorea.go.kr และส่งเอกสารทั้งหมดโดยตรงกับหน่วยงานที่รับสมัครตามประเภทที่เลือกสมัคร
   • การสมัครผ่านสถานทูต (Embassy track) กำหนดการรับสมัคร : กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2022 ประกาศรายชื่อ รอบที่ 1 : ต้นเดือนเมษายน 2022 ประกาศรายชื่อ รอบที่ 2 : ปลายเดือนเมษายน 2022 ประกาศรายชื่อ รอบที่ 3 : ปลายเดือนพฤษภาคม 2022
   • การสมัครผ่านมหาวิทยาลัย (University track) กำหนดการรับสมัคร : กุมภาพันธ์ – เมษายน 2022 ประกาศรายชื่อ รอบที่ 1 : ปลายเดือนเมษายน 2022 ประกาศรายชื่อ รอบที่ 2 : ปลายเดือนมีนาคม 2022
   • โปรดติดตามกำหนดการการส่งเอกสารจากหน่วยงานที่รับสมัครทุนอีกครั้ง

   ศูนย์เกาหลีศึกษา (Korean Education Center : KEC) https://www.facebook.com/kecstudyinkorea หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งข่าวสารการรับสมัครทุนในประเทศไทย

   • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสองรูปแบบในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2022
  • ผู้สมัครที่สมัครผ่านสถานทูตและไม่ผ่านในรอบที่ 1 สามารถยื่นเอกสารเพื่อสมัครในรอบที่ 2 ได้
  • กรอกข้อมูลในใบสมัครในฟอร์ม 1-8 พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครต่างๆ ตามในรายละเอียดใบสมัคร เช่น ใบสำเร็จการศึกษา, ใบรับรองผลการศึกษา ฯลฯ)
  • ในการกรอกเอกสารจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเกาหลีเท่านั้น
  • เอกสารที่ยื่นประกอบเพิ่มเติม จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือเกาหลี และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เกาหลีฯ (Consular) หรือ สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย (Apostiled) ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีจะต้องได้รับการรับรองการแปลเพิ่มเติม และยื่นเอกสารทั้งต้นฉบับและฉบับแปล
  • รายละเอียดการกรอกเอกสารทั้งหมดสามารถติดตามได้จากคู่มือการสมัครในเว็บไซต์ Studyinkorea.go.kr